Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống tưới, tiêu tỉnh Hà Nam khu vực huyện Duy Tiên

Cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống tưới, tiêu tỉnh Hà Nam khu vực huyện Duy Tiên
1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống tưới, tiêu tỉnh Hà Nam khu vực huyện Duy Tiên
 
2. Chủ đầu tư: UBND huyện Duy Tiên
3. Mục tiêu chính:
4. Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng): huyện Duy Tiên.
 
5. Lĩnh vực chuyên môn: Nông nghiệp
6. Loại dự án: Nhà đầu tư trực tiếp quản lý Dự án.
7. Thời gian thực hiện:
8. Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án): 46.553 triệu đồng
9. Nguồn vốn đầu tư: Trái phiếu Chính phủ
10. Tình trạng dự án: Đã triển khai
Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định số 641/QĐ-UBND  ngày 17 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh về việc Cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống tưới, tiêu tỉnh Hà Nam khu vực huyện Duy Tiên