Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các xã, thị trấn

Tổ chức bộ máy Xã, phường, thị trấn  
Các xã, thị trấn

1. THỊ TRẤN HOÀ MẠC:

Điện thoại: 0226 3830 169

1.1 Nguyễn Văn Xanh

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1974

              Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

1.2 Nguyễn Văn Kha

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý văn hóa

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

1.3 Đặng Minh Hoàng

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1962
              Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Công tác xã hội

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

1.4 Phạm Văn Mạnh

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

1.5 Lã Văn Phong

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp ngành Quản lý đất đai

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

2. THỊ TRẤN ĐỒNG VĂN:

Điện thoại: 0226 3835 159

2.1 Nguyễn Thị Minh Thu

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: TT Đồng Văn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Công tác xã hội

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

2.2 Nguyễn Đình Trung

              Chức vụ: Phó bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: TT Đồng Văn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

2.3 Đỗ Xuân Thủy

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1969

              Quê quán: TT Đồng Văn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

2.4 Nguyễn Văn Giáo

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: TT Đồng Văn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Công tác xã hội

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

  2.5 Phan Thị Lan

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: TT Đồng Văn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

3. XÃ CHÂU GIANG:

Điện thoại: 0226 3830 161

3.1 Lê Tuấn Thanh

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

3.2 Lê Xuân Thao

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ 

              Sinh năm: 1963

              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý nhà nước

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

3.3 Nguyễn Văn Thất

              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

3.4 Nguyễn Mộng Giao

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

3.5 Phạm Văn Thắng

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

4. XÃ TRÁC VĂN:

Điện thoại: 0226 3830 202

4.1 Phạm Văn Đước

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: xã Trác Văn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

4.2 Nguyễn Văn Nhiệm

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm 1960

              Quê quán: xã Trác Văn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

4.3 Trần Văn Huy

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: xã Trác Văn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: TC Nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

4.4 Nguyễn Văn Huân 
              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1969

              Quê quán: xã Trác Văn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

4.5 Đỗ Văn Vang 
              Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1980

              Quê quán: xã Trác Văn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý văn hóa

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

 5. XÃ MỘC NAM:

Điện thoại: 0226 3833 210

5.1 Nguyễn Mạnh Trinh

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1966

              Quê quán: xã Mộc Nam - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

5.2 Đoàn Công Hoan

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: xã Mộc Nam - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

      5.3  Lương Văn Hùng

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: xã Mộc Nam - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Hành chính học

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

5.4 Trần Văn Quý

              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: xã Mộc Nam - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: TC ngành Quản lý TTXH ở địa bàn cơ sở

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

5.5 Đỗ Hồng Thanh

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1974

              Quê quán: xã Mộc Nam - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Hành chính học

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

             

6. XÃ MỘC BẮC:

Điện thoại: 0226 3833 178

6.1 Hoàng Đức Cảnh

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1961

              Quê quán: xã Mộc Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp ngành Quản lý đất đai

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

6.2 Phạm Xuân Duy

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm 1960

              Quê quán: xã Mộc Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Nông học

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

6.3  Trần Hồng Thanh (Quang)

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm; 1964

              Quê quán: xã Mộc Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

6.4  Hoàng Văn Cúc

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm; 1966

              Quê quán: xã Mộc Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

6.5  Nguyễn Văn Thinh

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Mộc Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

             

7. XÃ CHUYÊN NGOẠI:

Điện thoại: 0226 3830 156

7.1 Nguyễn Giang Nam

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Nhà nước

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

7.2 Lương Văn Chiêu

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

7.3 Nguyễn Văn Mai

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

7.4 Phạm Việt Hùng

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

7.5 Nguyễn Đức Đạt

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

              Trình độ lý luận chính trị :

 

8. XÃ YÊN NAM:

Điện thoại: 0226 3838 176

8.1 Vũ Minh Phượng

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý văn hóa

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

8.2 Nguyễn Đức Liêm

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm: 1963

              Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

8.3 Vũ Văn Ba

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp ngành Quản lý TTXH ở địa bàn cơ sở

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

8.4 Nguyễn Trọng Tân

              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1962

              Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: TC Kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

8.5 Nguyễn Đăng Dung

              Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1963

              Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tài chính – Kế toán

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

             

9. XÃ YÊN BẮC:

Điện thoại: 0226 3830 155

9.1 Nguyễn Văn Tời

              Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

9.2 Ông Trần Hạng Vũ 
               Chức vụ : Phó thư Đảng uỷ
               Sinh năm: 1977
               Quê quán : xã Duy Hải - huyện Duy Tiên
               Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Hành chính – Tư pháp
               Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

9.4 Nguyễn Xuân Tình

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp ngành Quản lý đất đai

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

9.5 Nguyễn Văn Lời

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

9.6 Bùi Văn Nguyên

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

9.7 Nguyễn Thị Ngọc

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: TC Phụ vận

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

10. XÃ HOÀNG ĐÔNG:

Điện thoại: 0226 3835 164

10.1 Trịnh Thị Hà

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

10.2 Đỗ Văn Tấn

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý văn hóa 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

10.3 Nguyễn Văn Trọng

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1971

              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

10.4 Nguyễn Tiến Trường

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1977

              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

           

11. XÃ BẠCH THƯỢNG:

Điện thoại: 0226 3830 174

11.1 Trần Ngọc Việt

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Nhà nước 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

11.2 Phan Công Hãnh

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

11.3 Bùi Đức Long

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

11.4 Nguyễn Hữu Úy

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

11.5 Nguyễn Hữu Biên

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

12. XÃ DUY MINH:

Điện thoại: 0226 3835 180

12.1 Nguyễn Duy Khiêm

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: xã Duy Minh - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 12.2 Nguyễn Anh Quân

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1976

              Quê quán: xã Duy Minh - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

12.3 Nguyễn Văn Khâm

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: xã Duy Minh - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

12.4 Dương Văn Sự

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1959

              Quê quán: xã Duy Minh - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp ngành Quân sự cơ sở

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

12.5 Vũ Văn Mười

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1961

              Quê quán: xã Duy Minh - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

13. XÃ DUY HẢI:

Điện thoại: 0226 3835 167

13.1 Nguyễn Văn Tĩnh

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1961

              Quê quán: xã Duy Hải - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý nhà nước

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

13.2 Nguyễn Quốc Hinh

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: xã Duy Hải - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

13.3 Vũ Đức Tâm

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: xã Duy Hải - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

13.4 Lê Văn Phóng

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1976

              Quê quán: xã Duy Hải - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp             

13.5 Đàm Thanh Minh

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1982

              Quê quán: xã Duy Hải - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý văn hoá

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

            

14. XÃ ĐỌI SƠN:

Điện thoại: 0226 3838 219

14.1 Chu Thế Canh

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

14.2 Trần Kim Công

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

14.3 Lê Ngọc Quang

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1963

              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế 

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

14.4 Nguyễn Văn Xuân

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp ngành Tài chính – Kế toán

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

14.5 Lê Thị Hoài Thanh

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1984

              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

15. XÃ CHÂU SƠN:

Điện thoại: 0226 3838 221

15.1 Nguyễn Quốc Hiến

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1966

              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

15.2 Lương Công Định

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

15.3 Lý Trần Thuần

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý nhà nước

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

15.4 Nguyễn Văn Hiến

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

                          

16. XÃ TIÊN NỘI:

Điện thoại: 0226 3830 013

16.1 Vũ Kế Thăng

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Nhà nước

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

16.2 Đinh Văn Cảnh

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

              Sinh năm: 1963

              Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

16.3 Nguyễn Đức Đông

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1963

              Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

16.4 Nguyễn Hữu Thanh

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý Văn hoá

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

16.5 Nguyễn Thị Thủy

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1982

              Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

 

17. XÃ TIÊN PHONG:

Điện thoại: 0226 3838 213

17.1 Vũ Thị Kim Mai

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1966

              Quê quán: xã Tiên Phong - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

17.2 Hoàng Lý Phương

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1954

              Quê quán: xã Tiên Phong - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

17.3 Lê Huy Đông

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: xã Tiên Phong - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý văn hóa

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

               

18. XÃ TIÊN NGOẠI:

Điện thoại: 0226 3838 215

18.1 Nguyễn Đức Giảng

              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý xã hội

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

18.3 Lưu Trung Bảo

              Chức vụ: Chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

18.4 Nguyễn Đức Phong

              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

              Sinh năm: 1959

              Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

18.5 Đào Mạnh Lự

              Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý nhà nước

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp​