Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các hội và đoàn thể

Tổ chức bộ máy Hội và đoàn thể  
Các hội và đoàn thể

1. HỘI NÔNG DÂN

 Điện thoại: 0226 3830 592

  1.1 Ông Đinh Đức Cảnh 

               Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân

               Sinh năm: 1980                                    

               Quê quán: xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên  

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp    

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp
 1.2 Bà Phạm Thị Tiền Giang
              Chức vụ: Phó chủ tịch Hội nông dân huyện
              Sinh năm: 1983
              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học NN, Đại học Luật    

 

2. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Điện thoại: 0226 3830 591

    2.1 Bà Chu Thị Hồng

               Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

               Năm sinh: 1981
               Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học KHXH&NV

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

   2.2 Bà Nguyễn Thị Yến

               Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

               Năm sinh: 1984
               Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

3. HỘI CỰU CHIẾN BINH

Điện thoại: 0226 3830 596

     3.1 Ông Ngô Quốc Vũ

               Chức vụ: Chủ tịch hội Cựu chiến binh huyện

               Năm sinh: 
               Quê quán:

               Trình độ chuyên môn:
               Trình độ lý luận chính trị:

     3.2 Ông Nguyễn Thế Đình

               Chức vụ: Phó Chủ tịch hội Cựu chiến binh huyện

               Năm sinh: 1953
               Quê quán:  thị trấn Hòa Mạc - huyện Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Chính trị Quân sự 
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

    3.3 Ông Nguyễn Văn Loạn

               Chức vụ: Phó Chủ tịch hội Cựu chiến binh huyện

               Năm sinh: 1948
               Quên quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: chuyên ngành Quân sự

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

4. HỘI KHUYẾN HỌC

Điện thoại: 0226 3550 730

     4.1 Ông Nguyễn Quang Oánh

               Chức vụ: Chủ tịch hội Khuyến học huyện

               Năm sinh: 1942

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

5. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Điện thoại: 0226 3830 627 

     5.1 Bà Phạm Thanh Hải Hằng

               Chức vụ: Chủ tịch hội chữ thập đỏ

               Sinh năm: 1974                                   

               Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên  

               Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

               Trình độ lý luận chính trị - Hành chính: Trung cấp             

               Điện thoại: 0976440289           

               Email: phamthanhhaihang@hanam.gov.vn           

      5.2 Bà Vũ Thị Loan

               Chức vụ: Phó Chủ tịch hội chữ thập đỏ

               Sinh năm: 1982                                 

               Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên  

               Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa

               Trình độ lý luận chính trị - Hành chính: Trung cấp             

               Điện thoại: 0985566706            

               Email: loanvt.dt@gmail.com           


6. HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

    6.1 Ông Lương Mạnh Lệ

               Chức vụ: Chủ tịch hội TNXP huyện

               Năm sinh: 1940

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

7. HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

 Điện thoại: 0226 3503 795

    7.1 Ông Vũ Công Chiến

              Chức vụ:  Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC

              Năm sinh: 1950

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

    7.2 Ông Nguyễn Văn Hoằng

              Chức vụ: Phó chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC

              Năm sinh: 1955

              Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quân sự

 

8. HUYỆN ĐOÀN

Điện thoại: 0226 3830 583

    8.1 Ông Nguyễn Văn Thạch

               Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn
               Năm sinh: 1984

               Quê quán: Xã Châu Giang – huyện Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

9. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 Điện thoại: 0226 3830 136

     9.1 Bà Lê Thị Thu Phương 
              Chức vụ: Chủ tịch liên đoàn lao động huyện 
              Năm sinh: 1979
              Trình độ chuyên môn: Đại học 
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

10. UỶ BAN MTTQ

Điện thoại: 0226 3830 375

     10.1 Ông Chu Hồng Cử

              Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ huyện

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Điện thoại: 0226 3830 375

              Email: chuhongcu@hanam.gov.vn

    10.2 Phạm Thị Tâm

               Chức vụ: Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

               Sinh năm: 1976

               Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

    10.3 Ông Đặng Thanh Bình

               Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện
               Sinh năm: 1961
               Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: ĐH Tuyên huấn

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp​


Tin liên quan