Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các cơ quan hành chính sự nghiệp

Tổ chức bộ máy Cơ quan hành chính, sự nghiệp  
Các cơ quan hành chính sự nghiệp

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện
Điện thoại: 0226 3830 013
   1.1  Ông Nguyễn Thanh Bình 
              Chức vụ: Phó Chánh văn phòng 
              Sinh năm: 1975
              Quê quán: Xã Yên Bắc – huyện Duy TIên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
                                                  Thạc sỹ - Quản lý giáo dục
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Email: nguyenthanhbinh@hanam.gov.vn 

   1.2  Bà Nguyễn Thị Tố Uyên 
             Chức vụ: Phó Chánh văn phòng 
             Sinh năm: 1982
             Quê quán: Xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên 
             Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Quản lý đất đai
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Email: nguyenthitouyen@hanam.gov.vn

   1.3  Bà Phạm Thị Phương Thảo 
             Chức vụ: Phó Chánh văn phòng 
             Sinh năm: 1980
             Quê quán: Xã Châu Giang - huyện Duy Tiên 
             Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học XH&NV, ĐH Luật 
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Email: phamthiphuongthao@hanam.gov.vn   

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Điện thoại: 0226 3550 765
    2.1 Ông Vũ Mạnh Hải
              Chức vụ: Trưởng phòng 
              Sinh năm: 1971
              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Email: vumanhhai@hanam.gov.vn

    2.2 Ông Nguyễn Đức Thuận
              Chức vụ: Phó trưởng phòng
              Sinh năm: 1977
              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Đại Nam
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
              Email: nguyenducthuan@hanam.gov.vn 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Điện thoại: 0226 3830 025
    3.1 Ông Trần Quang Tuyến
              Chức vụ: Trưởng phòng
              Sinh năm: 1962
              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3830 328
              Email: tranquangtuyen@hanam.gov.vn                                                 

   3.2 Ông Bùi Đình Thanh
              Chức vụ: Phó trưởng phòng
              Sinh năm: 1976
              Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm
                                                  Thạc sỹ - Quản lý giáo dục
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    3.3 Bà Đào Thị Ngọc Lý
             Chức vụ: Phó trưởng phòng
             Sinh năm: 1973
             Quê quán: xã Trác Văn - huyện Duy Tiên 
             Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: daothingocly@hanam.gov.vn

   3.4 Ông Vũ Hữu Dũng
              Chức vụ: Phó trưởng phòng
              Sinh năm: 1981
              Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm
                                                  Thạc sỹ - Quản lý giáo dục
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Email: vuhuudung@hanam.gov.vn                         

4. Phòng Lao động -TB&XH huyện
Điện thoại: 0226 3551 019
    4.1 Ông Nguyễn Văn Khuyến
             Chức vụ: Trưởng phòng
             Sinh năm: 1967
             Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: ĐH Công đoàn
                                                      Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Email: nguyenvankhuyen@hanam.gov.vn

    4.2  Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
             Chức vụ: Phó trưởng phòng
             Sinh năm: 1973
             Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Email: nguyenthithanhnhan@hanam.gov.vn 

5. Phòng Nội vụ huyện
Điện thoại: 0226 3830 055
    5.1 Ông Trần Thanh Phong
             Chức vụ: Trưởng phòng
             Sinh năm: 1960
             Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Điện thoại: 0226 3503 836
             Email: tranthanhphong@hanam.gov.vn             

     5.2 Ông Trịnh Vũ Trung
             Chức vụ: Phó trưởng phòng
             Sinh năm: 1973
             Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: ĐH Tài chính
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Email: trinhvutrung@hanam.gov.vn

     5.3 Bà Kiều Thị Luyến
             Chức vụ: Phó trưởng phòng
             Sinh năm: 1980
             Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Email: kieuthiluyen@hanam.gov.vn 

6. Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện
Điện thoại: 0226 3830 046
    6.1 Ông Phạm Văn Thập
             Chức vụ: Trưởng phòng
             Sinh năm: 1975
             Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp
                                                 Thạc sỹ Kinh tế
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Email: phamvanthap@hanam.gov.vn

    6.2 Ông Phạm Đăng Khôi
             Chức vụ: Phó Trưởng phòng
             Sinh năm: 1984
             Quê quán: Mộc Bắc - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành KH cây trồng
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Email: phamdangkhoi@hanam.gov.vn

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Điện thoại: 0226 3830 097          

   7.1 Ông Nguyễn Mạnh Đạt

              Chức vụ: Trưởng phòng

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

   7.2 Ông Lương Văn khương 
             Chức vụ: Phó trưởng phòng 
             Sinh năm: 1975
             Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên 
             Trình độ chuyên môn: Đại học
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Điện thoại: 0983099553

             Email: luongbankhuong@hanam.gov.vn 
   7.3 Bà Phạm Thị Thu Hiền 
             Chức vụ: Phó trưởng phòng 
             Sinh năm: 1980
             Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên 
             Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp 
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Email: phamthi thuhien@hanam.gov.vn 
8. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Điện thoại: 0226 3830 006

   8.1  Ông Nguyễn Quý Hùng

             Chức vụ:  Trưởng phòng

             Sinh năm: 1980

             Quê quán: Xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học thuỷ lợi, Đại họ..0c nghành kế toán

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Điện thoại: 0226 3830 131

             Email: nguyenquyhung@hanam.gov.vn                                                                  

8.2  Ông Nguyễn Quyết Tiến

             Chức vụ: Phó trưởng phòng

             Sinh năm: 1970

             Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: nguyenquyettien@hanam.gov.vn
    8.3  Bà Đỗ Thị Thoa
             Chức vụ: Phó trưởng phòng 
             Sinh năm 1974
             Quê quán: Xã Văn Lý - huyện Lý Nhân 
             Trình độ chuyên môn: Học viện tài chính
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Email: dothithoa@hanam.gov.vn

   8.4 Ông Trịnh Trung Hiếu

              Chức vụ: Phó trưởng phòng

              Sinh năm: 1979

             Quê quán: Xã Châu Giang - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính - kế toán

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Điện thoại: 0948795666

             Email: trinhtrunghieu@hanam.gov.vn     

9. Phòng Tư pháp huyện

Điện thoại: 0226 3550 756 

   9.1 Ông Lê Mạnh Hà

             Chức vụ: Trưởng phòng

             Sinh năm: 1976

             Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Điện thoại:

             Email: lemanhha@hanam.gov.vn

   9.2 Ông Phạm Mạnh Thắng 
             Chức vụ: Phó trưởng phòng 
             Sinh năm: 1977
             Quê quán: Thị trấn Hoà Mạc - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
             Email: phammanhthang@hanam.gov.vn 

10. Thanh tra huyện

Điện thoại: 0226 3830 280

  10.1  Bà Nguyễn Khánh Thơ

             Chức vụ: Chánh thanh tra huyện            

             Sinh năm: 1978

             Quê quán: Xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: nguyenkhanhtho@hanam.gov.vn 
  10.2  Ông Chu Thanh Tùng

             Chức vụ: Phó Chánh thanh tra huyện

             Sinh năm: 1974

             Quê quán: Xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Email: chuthanhtung@hanam.gov.vn
  10.3  Ông Ứng Văn Thanh

             Chức vụ: Phó Chánh thanh tra huyện

             Sinh năm: 1980

             Quê quán:

             Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Email: ungvanthanh@hanam.gov.vn 

 11. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện

Điện thoại: 0226 3830 726

    11.1 Ông Phạm Huy Hoàng 
              Chức vụ: Trưởng phòng 
              Sinh năm: 1974
              Quê quán: Thị trấn Hòa Mạc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Quản lý kinh tế 
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3830 726
              Email: phamhuyhoang@hanam.gov.vn 

    11.2 Bà Nguyễn Thị Thu Hòa

             Chức vụ: Phó Trưởng phòng

             Sinh năm: 1979
             Quê quán: xã Tiên Ngoại  - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Điện thoại: 0963509588

             Email: nguyenthithuhoa79@gmail.com 

12. Phòng Y tế huyện

Điện thoại: 0226 3550 684

    12.1 Ông Trần Hữu Thắng

             Chức vụ: Trưởng phòng

             Sinh năm: 1975

             Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học BS chuyên khoa I

             Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

             Điện thoại: 0942980367

             Email: tranhuuthang@hanam.gov.vn

13. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

Điện thoại: 0226 3830 740

    13.1 Ông Trần Nho Hợp

             Chức vụ: Giám đốc

             Sinh năm: 1963

             Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Email: trannhohop@hanam.gov.vn   
    13.2 Ông Nguyễn Việt Bình
             Chức vụ: Phó Giám đốc
             Sinh năm: 1974
             Quê quán: Phường Lam Hạ - thành phố Phủ Lý
             Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Email: nguyenvietbinh@hanam.gov.vn 

14. Đài Truyền thanh huyện

Điện thoại: 0226 3830 040

    14.1 Bà Nguyễn Thị Huệ

             Chức vụ: Trưởng đài

             Sinh năm: 1965

             Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Điện thoại: 0226 3831 225

             Email: nguyenthihue@hanam.gov.vn  

    14.2 Ông Nguyễn Thanh Thìa

             Chức vụ: Phó trưởng đài

             Sinh năm: 1975

             Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học CNTT

             Email: nguyenthanhthia@hanam.gov.vn

    14.3  Bà Nguyễn Thanh Hương

             Chức vụ: Phó trưởng đài

             Sinh năm: 1980

             Quê quán: xã Hợp Lý - huyện Lý Nhân

             Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Email: nguyenthanhhuong@hanam.gov.vn                                    

15. Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện

Điện thoại: 0226 3563 332

   15.1 Ông Chu Thế Định

              Chức vụ: Giám đốc

              Sinh năm: 1974

             Quê quán: Xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Điện thoại: 0915028289

             Email: chuthedinh@hanam.gov.vn  

16. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên

Điện thoại: 0226 3573 345 OR 0226 3831 928

    16.1 Ông Trần Văn Tiến

             Chức vụ: Giám đốc

             Sinh năm: 1978
             Quê quán: xã Trác Văn - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Toán

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Email:

             Điện thoại: 0983 505 804

   16.2 Ông Vũ Hồng Quyết

             Chức vụ: Phó giám đốc

             Sinh năm: 1966

             Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Email: vuhongquyet@hanam.gov.vn

    16.3 Ông Vũ Văn Kiên 
             Chức vụ: Phó giám đốc 
             Sinh năm:1959
             Quê quán: Xã Duy Minh - huyện Duy Tiên 
             Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
             Email: vuvankien@hanam.gov.vn

    16.4 Ông Lê Văn Đương

             Chức vụ: Phó giám đốc

             Sinh năm: 1970                                    

             Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên  

             Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

             Email: levanduong@hanam.gov.vn 
 17. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Điện thoại:  
   17.1 Ông Trần Thanh Toàn
            Chức vụ: Giám đốc 
            Sinh năm: 1983
            Quê quán: xã Yên Bắc - Duy Tiên - Hà Nam 
            Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp
            Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
            Email: tranthanhtoan@hanam.gov.vn 
18. Ban quản lý dự án huyện

Điện thoại: 0226 3550 135
    18.1 ÔngTrần Quốc Đạt

            Chức vụ: Giám đốc

            Sinh năm: 1975

            Quê quán: Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội

            Trình độ chuyên môn: Đại học Giao thông vận tải

            Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

            Email: tranquocdat@hanam.gov.vn 
19. Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện

Điện thoại: 0226 3830 142
   19.1  Bà Lê Thị Kim Bình
            Chức vụ: Giám đốc
            Sinh năm: 1981
            Quê quán: Xã Tiên Hiệp - huyện Duy Tiên
            Trình độ chuyên môn: Đại học Thể dục thể thao
            Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
            Điện thoại: 0226 3830 142
            Email: nguyenvantai@hanam.gov.vn

20. Trung tâm Y tế huyện
Điện thoại: 
    20.1 Ông Nguyễn Văn Luyện
            Chức vụ: Giám đốc
            Sinh năm: 19
            Quê quán: Xã  - huyện Duy Tiên
            Trình độ chuyên môn: Đại học
            Trình độ lý luận chính trị:
            Điện thoại: 0989435668
            Email: nguyenvanluyen@hanam.gov.vn

    20.2 Bà Phạm Thị Hoa
            Chức vụ: Giám đốc
            Sinh năm: 1982
            Quê quán: Xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên
            Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
            Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
            Điện thoại: 0989435668
            Email: baominhgiabao@gmail.com


Tin liên quan