Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp

Tổ chức bộ máy Hợp tác xã  
Các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp

1. HTXDVNN Thị trấn Hoà Mạc

Điện thoại: 0226 3830 013

               Giám đốc: Nguyễn Văn Khúc

               Sinh năm: 1960

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

 

2. HTXDVNN Thị trấn Đồng Văn

Điện thoại: 0226 3690 446

               Giám đốc: Trần Mạnh Hùng

               Sinh năm: 1960

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 

3. HTXDVNN Bạch Thượng

Điện thoại: 0226 3830 172

               Giám đốc: Nguyễn Văn Hân

               Sinh năm: 1964

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

 

4. HTXDVNN Châu Giang

Điện thoại: 0226 3830 162

               Giám đốc: Lưu Văn Trung

               Sinh năm: 1966

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp 

 

5. HTXDVNN Châu Sơn

Điện thoại: 0226 3838 225

               Giám đốc: Nguyễn Văn Lâm

               Sinh năm: 1956

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 


6. HTXDVNN Chuyên Ngoại

Điện thoại: 0226 3830 157

               Giám đốc: Nguyễn Văn Chung

               Sinh năm: 1981

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 

7. HTXDVNN Duy Minh

Điện thoại: 0226 3835 182

               Giám đốc: Vũ văn Khâm

               Sinh năm: 1980

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

                Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

8. HTXDVNN Duy Hải

Điện thoại: 0226 3835 166

               Giám đốc: Lê Văn Phóng

               Sinh năm: 1976

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

 

9. HTXDVNN Đọi Sơn

Điện thoại: 0226 3838 449

               Giám đốc: Nguyễn Đăng Khoa

               Sinh năm: 1963

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp

               Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

 

10. HTXDVNN Hoàng Đông

Điện thoại: 0226 3835 163

               Giám đốc: Nguyễn Văn Hoạch

               Sinh năm: 1959

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

 

11. HTXDVNN Mộc Bắc

Điện thoại: 0226 3833 177

               Giám đốc: Phạm Công Sứ

               Sinh năm: 1966

               Trình độ chuyên môn: Đại học

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

 

12. HTXDVNN Mộc Nam

Điện thoại: 0226 3833 211

               Giám đốc: Trần Văn Yên

               Sinh năm: 1957

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp 

 

13. HTXDVNN Tiên Nội

Điện thoại: 0226 3830 205

               Giám đốc: Phạm Ngọc Doanh

               Sinh năm: 1959

               Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

 

14. HTXDVNN Tiên Ngoại

Điện thoại: 0226 3838 214

               Giám đốc: Ngô Văn Duệ

               Sinh năm: 1959

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp 

              

15. HTXDVNN Tiên Phong

Điện thoại: 0226 3830 013

               Giám đốc: Lê Văn Thủy

               Sinh năm: 1970

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp 

 

16. HTXDVNN Trác Văn

Điện thoại: 0226 3830 201

               Giám đốc: Nguyễn Văn Phóng

               Sinh năm: 1969

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp 

 

17. HTXDVNN Yên Bắc

Điện thoại: 0226 3572 016

               Giám đốc: Bùi Văn Nguyên

               Sinh năm: 1973

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

               Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp


18. HTXDVNN Yên Nam

Điện thoại: 0226 3838 175
              Giám đốc: Vũ Văn Và
              Sinh năm: 1955

​ 


Tin liên quan