Skip Ribbon Commands
Skip to main content

17 NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC HĐND THỊ XÃ THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI – KỲ HỌP CUỐI NĂM 2023 HĐND THỊ XÃ KHÓA XX

Thông tin cần biết  
17 NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC HĐND THỊ XÃ THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI – KỲ HỌP CUỐI NĂM 2023 HĐND THỊ XÃ KHÓA XX
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ Mười Hai – Kỳ họp cuối năm 2023 HĐND thị xã khóa XX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các vị Đại biểu HĐND thị xã đã tích cực thảo luận, đóng góp những ý kiến quan trọng vào các báo cáo và xem xét, biểu quyết 100% nhất trí thông qua 17 Nghị quyết theo thẩm quyền.


Dưới đây là Danh mục 17 Nghị quyết đã được HĐND thị xã biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ Mười Hai – Kỳ họp cuối năm 2023 HĐND thị xã khóa XX

A. Nhóm nghị quyết về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội: 15 Nghị quyết

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

2. Nghị quyết về phê chuẩn dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thị xã Duy Tiên năm 2024;

3. Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thị xã Duy Tiên;

4. Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách thị xã;

5. Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thị xã Duy Tiên nguồn ngân sách thị xã;

6. Nghị quyết về việc  phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Thị ủy, UBND thị xã và một số cơ quan trực thuộc UBND thị xã Duy Tiên;

7. Nghị quyết về việc  phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa trung tâm thị xã Duy Tiên và các hạng mục phụ trợ;

8. Nghị quyết về việc  phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường D1 đoạn từ Km0+943 đến Km7+117 thuộc Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

9. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Đào Văn Tập, Thị xã Duy Tiên, đoạn từ Km2+320 đến Km2+809;

10. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Trần Khánh Dư, đoạn từ nhà ông Lý đến nhà ông Vệ và đoạn từ nhà ông Trọng đến nhà ông Tới, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên;

11. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường N1 đến nhà ông Ngọt thuộc tổ dân phố Kim Hòa, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên;

12. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông thôn Yên Bình, xã Mộc Bắc, đoạn từ nhà ông Siu đến trạm bơm Yên Từ, đoạn từ nhà ông Tài đến điếm 121 và đoạn từ nhà ông Lượng đến nhà ông Bình;

13. Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn do thị xã quản lý;

14. Nghị quyết về việc dừng thực hiện dự án (kết thúc dự án): Xây dựng hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường trục chính tại xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên;

15. Nghị quyết đề nghị chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Duy Hải.

B. Nhóm nghị quyết về công tác cán bộ: 02 Nghị quyết

1. Nghị quyết miễm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026;

2. Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu nhiệm kỳ 2021-2026.

 

HH​