Skip Ribbon Commands
Skip to main content

04 dự án Nhà ở xã hộ trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư

Thông tin cần biết  
04 dự án Nhà ở xã hộ trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư
UBND thi xã đang thực hiện trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư 04 dự án Nhà ở xã hội
04 dự án Nhà ở xã hội gồm: 
+ Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam tại phường Duy Hải;
+ Dự án  Khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại và nhà ở đô thị tại phường Duy Minh và phường Duy Hải; 
+ Dự án  Khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại phường Châu Giang và phường Hòa Mạc; 
+ Dự án  Khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị thuộc địa bàn phường Hoàng Đông, phường Tiên Nội.